Visa inloggningsformulär
Artiklar  

ISOM 201?

Nya kartnormen rör om i IOF:s kartgrupp

IOF är i slutförandet av den nya kartnormen, men arbetet har orsakat rotation i kartkommitténs sammansättning, där ordföranden Håvard Tveite valt att avgå.

Publicerad 2017-03-28 14:45 (Uppdaterad 2017-03-28 14:49)

 22 kommentarer

Enligt IOF:s hemsida har Håvard Tveite från Norge avgått som ordförande i IOF:s kartgrupp, eller kartkommitté, som map commission blir direktöversatt från engelska. Ny ordförande är Christer Carlsson från Sverige. 

Håvard berättar att han avgick eftersom IOF-styrelsen inte visade tillräcklig respekt för kartkommittén.

– Det har varit ett antal händelser de senaste åren, men droppen blev när styrelsen inte stöttade kartkommittén i förslaget om att kartnormen ska beskriva vilka hinder som är förbjudna att passera, säger Håvard.

Förslaget gick till exempel ut på att en opasserbar brant blir "förbjuden att med vilja passera", en något lösare skrivning än i sprintnormen ISSOM.

Leho Haldna, IOF:s styrelseordförande, håller inte med om att man inte lyssnat på kartkommittén. 

– Kartkommittén är inte en självständig organisation utan en del av IOF. Kloka människors idéer måste därför också stöttas av resten av organisationen. Frågan om att kartan ska definiera reglerna, genom att ha karttecken som är förbjudna att passera, fann inte stöd hos medlemsländerna och inte heller hos IOF:s regelkommitté eller dess styrelse, menar Leho.

Haldna menar att kartkommittén har sina uppgifter, men att ändra regler är en fundamental del av idrotten som inte kan göras utan en bred överenskommelse med andra intressenter och hänvisar bland annat till att flera IOF-medlemsländer inte stöttat idén med att nya karttecken ska blir förbjudna att passera, bland annat Sverige, Norge och Finland. 

– Styrelsen måste lyssna på medlemmarna före kartkommittén, säger Haldna.

Barriärprincipen en stor diskussionsfråga

Arbetet med normen har pågått under lång tid, men ändå framkommer en meningsskiljaktighet angående en principfråga i sista stund. I övrigt kan konstateras att alla verkar överens, eller så ser man inte andra detaljer för att man fastnar på denna om passerbart/förbjudet.

Den grundläggande frågan handlar om barriärprincipen, huruvida ett tecken som är definierat som opasserbart också principiellt ska vara förbjudet att passera. Kartkommittén såg i detta förslag fördelen att man då uppnår en harmoni mellan ISOM och sprintnormen ISSOM på denna punkt och därmed tar bort en onödig källa till missförstånd och förvirring. 

Håvard Tveite ger sin version av bakgrunden till oenigheterna. 
– IOF:s regelkommitté har sedan 2009 motsatt sig införandet av barriärprincipen. Även kartkommittén var inledningsvis skeptisk, men vi har under resans gång ändrat uppfattning och förordade barriärprincipen i det första utkastet till norm 2014.  

Håvard berättar att eftersom det fanns olika uppfattningar internt så konsulterade man med ordförande i IOF:s orienteringskommitté i samband med VM i Skottland 2015. Denne ställde sig positiv till barriärprincipen, varför man lät arbetet fortskrida.

Vidar tillstår Håvard att flera av länderna var skeptiska till de ursprungliga formuleringarna i den norm som gick på remiss. En dialog ledde till att kartkommittén gjorde ett uppdaterat förslag där man införde hänsyn till löparens intention, något som här exemplifieras med symbol 201, opasserbar brant:

"For fairness and security reasons, it is forbidden to deliberately cross an impassable cliff."

Med denna justering ansåg sig kartkommittén övertygad om att man hade ländernas stöd för förslaget om barriärprincipen.

Vid en behandling i den fulltaliga orienteringskommittén ställde sig nu även majoriteten bland dessa negativa till att införa barriärprincipen och hänvisade, likt regelgruppen, till motstånd bland de aktiva. 

För att få klarhet i detta ställde kartkommittén under hösten 2016 en formell fråga till IOF:s löparkommitté (athletics commission), där bland annat Ida Bobach ingår. Löparkommittén behandlade frågan och svarade att de var positiva till att harmonisera normerna och införa barriärprincipen även i ISOM. Man fick också vissa positiva signaler från en representant för nej-sidan i orienteringskommittén, att de börjat svänga om, varför arbetet fortsatte. 

På ett IOF-möte i januari 2017 visade det sig att orienteringskommittén strax före mötet fastslagit att majoriteten i densamma fortfarande var emot principen. Representanten meddelade att det kunde vara bra för IOF-tävlingar men alltför krångligt för mindre nationella tävlingar. 

Håvard Tveite anser att man från kartkommitténs sida presenterade ett bra och grundligt förberett förslag där barriärprincipen hade stöd hos såväl utövarna som, efter ändringarna som följde på dialogen om intention, medlemsländerna. Något som han nu tvingas konstatera att IOF:s styrelse uppenbarligen inte är, eller vill vara, enig i då man anför motstånd från medlemsländerna som ett huvudargument mot förslaget.
 
Enligt Tveite är det ett fåtal kritiska individer inom IOF som styrelsen valt att lyssna på och man har, i hans ögon, inte tagit kartkommitténs argument och dokumentation på allvar utan istället valt att köra över dem, och i den situationen valde Håvard att lämna sin post inom IOF. 

Christer Carlsson ny ordförande

Enligt uppgift valdes Christer Carlsson som ny ordförande i kartkommittén efter en fråga från IOF:s ordförande. 

– Christer valdes eftersom han har en kombination av kartritningskunskaper och ledaregenskaper, säger Leho Haldna.

När det gäller den nya normen fick Leho Haldna den eviga frågan om när den kommer.
 
– Jag är säker på att den kommer under 2017, avslutar han diplomatiskt.


Orienterare.nu har även sökt Christer Carlsson för en kommentar, men ej fått kontakt.


Sven Lundbäck

sven.lundback@alternativet.nu

 

 

Skriv summan av nittionio plus sju i rutan

 
 

Kommentarer

BC 2017-04-01 20:49 #22
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Stangsel-och-skyltar/
BC 2017-04-01 20:45 #21
Kanske inte överallt men....

"Om ett stängsel spärrar av ett område med ”be- tydelse för friluftslivet” – framför allt badplatser och andra strandområden, utsiktsplatser etc. – kan allmänheten rentav vända sig till länsstyrelsen för att få allemansrätten bevarad (enligt 26 kap. 11 § miljöbalken). Länsstyrelsen kan förelägga markä- garen att på det allmännas bekostnad göra passage möjlig, till exempel genom att öppna grind i stängslet omkring ett sådant område. Om han har satt upp stängsel bara för att stänga ute allmänhe- ten kan han till och med tvingas att ta bort hela stängslet. Men förutsättningen är att allmänheten verkligen har rätt att röra sig fritt på det avstängda området."
Magnus H 2017-04-01 20:19 #20
BC> Allemansrätten säger inte alls att markägaren måste sätta ut stättor/grindar.
Intressant 2017-04-01 11:44 #19
Bra att du sätter ner foten Christer!
Här skall banne mig inte uppmuntras till någon diskussion!
Christer Carlsson 2017-03-29 22:23 #18
Ni kan droppa diskussionen, för förslaget är förpassat till papperskorgen, den nya normen innehåller inga skrivningar om "forbidden barriers".
Att det inte kom med är ett bevis för att IOF lyssnar på medlemsländerna, för kritiken mot det lagda förslaget var massiv.
Den nya normen kommer att publiceras i samband med IOF mötet i Madrid kommande helg.
Anne O'Nyhm 2017-03-29 22:08 #17
@nybörjare: du måste komma ihåg at Analys inte kan läsa - bara skriva.
nybörjare 2017-03-29 21:54 #16
Gör den inte?
Jag trodde att diskussionen handlade om att i kartnormen införa regler om att man inte får passera branter, myrar och annat som är ritade som opasserbara på kartan.
Analys 2017-03-29 21:37 #15
Nu är det väl inte detta denna diskussion handlar om. Diskussionen berör allvarligare saker som påverkar sportens framtid.

Miitt direkta svar på din korkade fråga skulle vara: hoppar du med huvudet före så välkommen ner på jorden!
natur 2017-03-29 20:50 #14
Får man hoppa nerför en 2 m hög brant utan att fråga markägaren?
Analys 2017-03-29 19:35 #13
Intressant att det finns orienterare som ännu tror att det är just våra tävlingsregler som bestämmer hur man får uppträda i naturen. Vi orienterare är gäster i naturen. Vi orienterare är gäster hos respektive markägare. Vi klättrar inte på staket, vi springer inte i djurhagar, vi springer inte över planteringar. Dags att förbundet inför ett "grönt kort" med efterföljande examen för att få orientera. Jag blir så trött över hur vissa orienterare uppträder. Egenmäktigt förfarande är kanske en lämplig titel.
EriOL 2017-03-29 19:25 #12
BC>> Intressant i sammanhanget är ju också att IOF:s tävlingsregler för internationella tävlingar pekar vidare mot att det är arrangerande förbunds (i vårt fall SOFT:s) regler som gäller för vilka särskilda hänsyn som ska tas i terrängen när det gäller naturvård, markägare osv. Så om man ändrar regler (genom kartnorm eller annat sätt) på den internationella nivån så måste man samtidigt se till att ändringarna inte kolliderar med eventuella skrivningar i samtliga medlemsländers tävlingsregler. Eller ge förbunden tid att ändra sina regler innan man inför nya internationella regler. Det skulle ju kunna bli allmänt förvirrat om det plötsligt finns nya regler på den internationella nivån och ingen tid har getts till harmonisering nationellt, och där hamnar vi ju lätt med en fortfarande "hemlig" ny kartnorm med nya regler som börjar gälla från publiceringsdatum...
BC 2017-03-29 18:24 #11
Just det, paragraf 7.3.3. i tävlingsreglerna är ju tydliga, det finns ju där fortfarande.

Förbjudet att klättra på staket och stängsel (men antagligen passera på annat sätt), så det stämmer bra med allemansrätten som vi ju anlitar för att få anordna orientering. Där står att markägare inte får sätta ut hinder (stängsel) utan att erbjuda passager (grind/stätta) men att man inte får förstöra stängsel som är hinder (inte klippa upp eller klättra sönder). Så båda tillåter passage av, men inte klättra på, staket och stängsel.
DrP 2017-03-29 17:50 #10
BC>> Det är idag enbart tävlingsreglerna som styr huruvida man får klättra på ett staket eller ej.
I SOFTs regler, som jag minns dem, så får du inte klättra på ett staket vare sig det är markerat som passerbart, opasserbart eller tom. omarkerat. Däremot får du passera på annat sätt.
BC 2017-03-29 08:30 #9
Det är nog enligt allemansrätten och annat hyfs som man inte får klättra på staket, det ska man inte göra.
BC 2017-03-29 08:29 #8
nybörjare> Det håller jag med om till hundra procent.

Vissa tävlingsregler kan ju även uttolkas av karttecken. Man får inte klättra på staket, springa på tomt, järnvägsspår mm.
Vissa kan man inte säkert se på kartan, men behöver kompletteras om det är förbjudet, vägar t ex, Man springer heller inte ut i växande gröda eller djurhagar.

Men det är ju ibland svårt i skogen att uppfatta vad som är opasserbart, och för vem, så det bör mera vara en varning om löpbarhet och framkomlighet. Inte något som skall kontrolleras om man inte markeras med förbjudet område.
nybörjare 2017-03-29 08:21 #7
Z> det står inte i dagens norm att man inte får passera ett högt staket. Det står inte ens att man inte kan klättra över det.
nybörjare 2017-03-29 08:17 #6
Jag tycker att det är synd att de tydligen har lagt ner en massa tid för att bestämma om något som jag generellt sett inte tycker borde vara med i en kartnorm ska vara med där.

Vad som är föbjudet att passera i skogen borde bestämmas i tävlingsreglerna och inte i en kartnorm. Kartnormen uppdateras alltför sällan och långsamt för att man ska ha tävlingsregler i den.

För sprint är det lite annorlunda då det är väl så att det är kartan som bestämmer vad något är medans i skogen så är kartan en beskrivning av naturen.
Z 2017-03-29 08:06 #5
Kjell> Samma problem finns idag med höga staket, att ingen klättrar. Det är ju om någon ser det och anmäler eller om man själv anmäler det. Och alla förbjudna saker i sprintnormen.
Kjell Larsson 2017-03-28 19:05 #4
Hur skulle detta kontrolleras i terrängen att ingen passerade en opasserbar brant. Sådant ger bara upphov till krångel.
BjornG 2017-03-28 15:33 #3
@Z Nu har jag ju inte läst alla kartkommittens argument, men jag gissar att det är värre att "utan vilja" passera ett stup. Hoppar man med avsikt så har man väl någon sorts plan för hur man ska landa, utan avsikt låter vådligare...
PE 2017-03-28 15:28 #2
Z>> Det skiljer ju mellan person och person. Blir alltid lika imponerad av J Lysell när han diskar sig när han upptäckt att han passerat ngt som man inte får på en sprint. Världsmästarklass!
Z 2017-03-28 15:20 #1
"förbjuden att med vilja passera"
Antingen är det förbjudet eller inte. Annars kan man alltid hävda att det inte var med vilje.

Senaste artiklarna

Måndag 30/8
Onsdag 3/2
Tisdag 29/12
Lördag 26/12
Onsdag 23/12
Söndag 20/12
Torsdag 17/12
Måndag 14/12
Fredag 11/12
Torsdag 27/2
Måndag 27/1
Torsdag 23/1

10:56

Lördagsstängt

10

 

Söndag 15/9

20:34

Framtidens USM

13

 

Torsdag 28/3
Tisdag 22/1
Torsdag 21/6
Måndag 30/4

22:15

10mila 2018

3

 

Onsdag 25/4
Fredag 23/3
Måndag 12/3
 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng